Voorbereiden op gebruik distributiebonnen

Geschreven door:

F. van rij

Als kerkarchivaris kwam informatie tegen over het gebruik van een plaatselijk kerkelijk gebouw i.g.v. een situatie dat er weer distributiebonnen uitgegeven moesten worden. Daarover heb ik ooit een stukje geschreven voor blad van een lokale historische vereniging. Dit stukje volgt hieronder:

Telefoonlijnen voor de Distributiedienst
Aan het eind van de 60-er jaren van de vorige eeuw hield men er, vanwege de Koude Oorlog, ernstig rekening mee dat men nog wel eens tot distributie van schaarse goederen moest overgaan.  In en kort na de Tweede Wereldoorlog was dat ook het geval geweest. De in de Distributiewet ingestelde Distributiedienst was nog (slapend) aanwezig.  Als die dienst weer actief zou moeten worden had deze op diverse plaatsen distributiepunten nodig waar distributiebonnen uitgegeven konden worden.  Het verenigingsgebouw Het Brandpunt bij de Hervormde Kerk in Hoofddorp was zo’n beoogd distributiepunt.

Op 25 april 1968 stuurt de Gemeente Haarlemmermeer namens het hoofd van de Distributiekring 031 een brief aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Hoofddorp waarin ze meedeelt dat ‘de Minister van Economische Zaken hem gemachtigd heeft om in buitengewone omstandigheden op grond van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 het gebruik te vorderen van Het Brandpunt t.b.v. de huisvesting van de Distributiedienst van de kring Haarlemmermeer’.

Omdat men toen natuurlijk nog niet de beschikking had over een mobiel netwerk, had men op het distributiepunt dan behoefte aan een aantal extra beschikbare telefoonlijnen en –toestellen.  Wanneer deze nodig zouden zijn zou de PTT niet in staat zijn om op korte termijn op dit en alle andere distributiepunten die aansluitingen alsnog aan te leggen, dus wilde men bij voorbaat deze voorzieningen aanbrengen.  De kosten van aanleg en de extra abonnementskosten zouden voor rekening van de rijksoverheid komen.  Als de extra voorzieningen t.z.t. niet meer nodig waren zouden ze op kosten van de overheid ook weer verwijderd worden.

Op 20 mei 1968 wordt de situatie ter plekke bekeken door de heren Van Schaik van het Ministerie van Economische Zaken, Vlietstra van de PTT en F. Doornenbal van het kerkbestuur.  Men dient de beschikking te krijgen over 2 netlijnen en 5 extra toestellen; er was er van elk maar één.  Uitbreiding zou eenvoudig te regelen zijn.  De aangepaste installatie bleef op naam van de kerk en de aanleg zou door de overheid aangevraagd worden.  De verdere correspondentie gaat daarna via het Ministerie van EZ en niet meer via de Gemeente.

Op 28 oktober 1968 geeft de Kerkvoogdij formeel per brief toestemming waarna het ministerie op 26 november een officiële overeenkomst opstuurt waarin de voorwaarden en gemaakte afspraken zijn vastgelegd.  Deze overeenkomst had een looptijd van 10 jaar en zou telkens stilzwijgend met 10 jaar verlengd worden.  Maar de overheid had het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen als de noodzaak niet langer aanwezig zou zijn.

Vervolgens heeft het blijkbaar nog tot 17 juli 1971 geduurd voordat de extra aansluitingen werkelijk werden aangelegd.  Dit blijkt uit een brief van 28 september 1973 van het Ministerie van Economische Zaken waarin een opsomming gegeven wordt van de aanlegkosten en de extra abonnementskosten van medio 1971 tot eind 1973.  Deze door de Kerkvoogdij voorgeschoten kosten (1572,25 gulden, waarvan 545 gulden aanlegkosten) zouden kort daarop vergoed worden.

In deze brief wordt ook vermeld dat men inmiddels geconstateerd had dat de PTT ‘had nagelaten een netlijn t.b.v. het ministerie te installeren’.  Deze zou alsnog worden toegevoegd.

Maar ook deze voorzieningen zijn gelukkig nooit nodig geweest.  Ze zijn nog wel tot begin 1988 aanwezig geweest.  In een brief van 19 jan. 1988 laat het Ministerie van Economische Zaken het kerkbestuur weten dat de aangebrachte voorzieningen niet meer nodig zijn en op hun kosten verwijderd zullen worden zoals van tevoren overeengekomen.  In het vervolg zou, indien nodig, het een paar jaar daarvoor gebouwde nieuwe raadhuis als distributiekantoor gebruikt kunnen worden.

Verhalen

“En dan werd het rolletje in beslag genomen”

De Defensiehaven door kinderogen Ik kan mij nog herinneren dat toen na de tweede wereld oorlog weer op de markt van Arnhem woonden, er geoefend werd met zoeklichten. Dan stonden er grote schijnwerpers op de markt opgesteld en die schenen dan de lucht in....

14 maanden van leren tot lummelen

In Juli 1986 mocht ik opkomen bij de Frederik Hendrik Kazerne om de opleiding LaRo chauffeur te volgen. Ik had al een rijbewijs terwijl andere die de opleiding vrachtwagen kregen helemaal niets hadden. De bizarre organisatie van de Landmacht. Status Quo had een...

Bij de stuw in Olst en nog wat verder

Komend uit militaire dienst, bij de Koninklijke Marine, heb ik van 18 oktober 1954 tot 1 oktober 1955 gewerkt bij de Dienst Speciale Werken van Rijkswaterstaat. Deze dienst was belast met het onderhoud en de bediening van het caisson dat het sluitstuk vormde van de...

Ik ga daar echt niet onder de grond zitten!

Ik werkte vanaf 1971 bij de Rijksluchtvaartdienst. Deze dienst was onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie gaf ook een maandblad uit. In 1984 verscheen daarin een oproep voor mensen die geïnteresseerd waren in een functie voor het...

De kameraadschap was groot

In januari 1985 kwam ik “voor mijn nummer op” in Ossendrecht. Opleiding Landroverchauffeur. Na twee maanden naar Hollandsche Rading om voor gewondenverzorger, ofwel hospik opgeleid te worden. In mei naar 103 Verkenningsbataljon in Seedorf op de Noordduitse...

Huzaar in Duitsland

In april 1963 vertrok ik op Koninginnedag met het 103e Verkenningsbataljon naar Duitsland. We werden gelegerd in kamp Bergen Hohne, het voormalige concentratiekamp Bergen Belsen. Joodse mensen hoefden trouwens niet mee als ze niet wilden. Het station bestond uit...

Atoomwapens in ‘T Harde

Ik zat bij de 425 cie.van Heutzs. Samen met de hier gelegerde Amerikaanse soldaten moesten we in 't Harde atoomwapens bewaken (die er volgens de regering niet lagen maar een publiek geheim vertelde anders). Het beheer van de wapens, nucleaire artilleriegranaten en...

Nooit enige Oostblok dreiging gemerkt

In 1980 kreeg ik mijn oproep om als dienstplichtige mijn land te dienen. Kort voor de opkomst in november, kreeg ik te horen dat ik zou worden opgeleid tot dienstplichtig onder-officier en dat mijn diensttijd met 2 maanden verlengd zou worden. Enfin, ben gegaan....

Koffie in plaats van oefenen

Omdat ik voor de marine was afgekeurd werd ik ingedeeld bij de BB. Dit was overigens niet op vrijwillige basis maar viel onder de dienstplicht. Er werd mij een grijs uniform verstrekt met een helm van het model dat men in de eerste Wereldoorlog gebruikte. Ik werd...

Mijn diensttijd bij de huzaren van boreel 1978-1980

Ik, peter sluimer , ben van lichting 78-6 en heb gediend bij 42 Zelfstandig Verkennings Eskadron van de huzaren van Boreel. Wij waren de oren en ogen van de brigade. Wij moesten opereren op de Duitse laagvlakte. Klopt wat hier veel wordt geschreven. De Russen dat...

Deel je eigen verhaal

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Auteur gegevens

Vul hieronder je contactgegevens in, zodat de afzender van dit verhaal juist is.
Wordt niet gepubliceerd
10 cijfers
Mijn auteursnaam mag

Schrijf je verhaal

Inhoud
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dit mag een jpg, jpeg, png of gif bestand zijn van max. 1Mb.
Locatie bij dit verhaal
Selectievakjes